Predsednik Trgovinske zbornice Julijske Krajine

Predsednik predstavlja ustanovo v pravnih in postopkovnih zadevah in predvsem vzdržuje odnose z javnimi ustanovami, združenji in organizacijami za podporo in splošen napredek podjetij.

Izvoli ga svet zbornice na podlagi veljavne zakonodaje; lahko je dvakrat ponovno izvoljen.

Predsednik opravlja tudi naslednje funkcije:

  • sklicuje in predseduje svetu zbornice in upravnemu odboru ter določi dnevni red sej;
  • če je potrebno in v nujnih primerih potrjuje dokumente, ki so sicer v pristojnosti Upravnega odbora, vendar jih mora le-ta sprejeti na naslednji seji;
  • oblikuje predloge glede dejavnosti ustanove in izraža mnenja in predloge v okviru svojih pristojnosti za Evropsko unijo, državo, in lokalne ustanove;
  • preverja splošni potek dejavnosti Trgovinske zbornice, kar vključuje tudi izvajanje ukrepov, ki so jih sprejeli organi odločanja;
  • pripravi letno poročilo za svet zbornice o stanju ustanove in lokalnega gospodarstva.

Predsednik  zbornice je Antonio Paoletti.