Deželna goriva

1. novembra 2011 je začel veljati nov Deželni zakon št. 14/2010, ki določa nova pravila v zvezi z zagotavljanjem ugodnejših cen goriva za fizične osebe.
Kontaktna točka se nahaja na naslovu Piazza della Borsa 14 - 34121 TRST
Tel. +39 040 6701212;  +39 040 6701312

email:  carburanti@ariestrieste.it

Delovni čas

 • Ponedeljek - petek od 08.30 do 12.00

   

Fiksni deželni prispevek

1. novembra 2011 je začel veljati nov Deželni zakon št. 14/2010, ki določa nova pravila v zvezi z zagotavljanjem ugodnejših cen goriva za fizične osebe. Ne gre več za deželni popust, temveč za fiksni deželni prispevek, o katerem odloča dežela, ki se lahko spreminja z nadaljnjimi ukrepi.
Prispevek sezviša za 5 centov na liter, če ima zadevno vozilo vsaj en (električni) motor z nično stopnjo emisije ter bencinski ali plinski pogon. Če je bila kartica za navedena sredstva izdana pred 1. novembrom 2011, se mora imetnik, ki ga zanima zvišanje prispevka, zglasiti na kontaktni točki in s seboj prinesti originalno potrdilo o registraciji vozila in kartico za sredstva.

Kako pridobiti kartico

Prosilec se mora zglasiti na kontaktni točki z naslednjimi dokumenti:

 • ustrezno izpolnjen obrazec s podpisom na vseh straneh
 • originalno potrdilo o registraciji
 • veljavni osebni dokument in/ali potrdilo, iz katerega je razvidno bivališče prosilca
 • originalno potrdilo o zavarovanju vozila
 • v primeru menjave vozila je potrebno predložiti kopijo pogodbe o prodaji ali o kritju stroškov uničenja
 • v primeru pooblastila je potrebno predložiti kopijo osebnega dokumenta pooblaščenca.

POZOR: začasna potrdila o registraciji se ne sprejemajo več

Cene

 • 15,00 EUR za izdajo nove kartice
 • 10,00 EUR za vse vrste sprememb

Minimalno polnjenje

V skladu s 6. odstavkom 3. člena Deželnega zakona št. 14/2010 se prispevek ne dodeli, če je njegov skupni znesek manjši od 1,00 EUR.

Izjeme

 
Do prispevka oziroma možnosti pridobitve kartice za goriva niso upravičena podjetja, samostojnistrokovnjaki in samozaposleni ne glede na vrsto dejavnosti in pravno obliko podjetja; prav tako se ne dodelijo za osebna vozila s tujo registrsko tablico in osebe, vpisane v register italijanskih državljanovv tujini (A.I.R.E.).
Potrebno je opozoriti na to, da so z začetkom veljavnosti novega zakona izključena tudi plovila.

Zaradi spremembe Deželnega zakona št. 14/2010, družbeno koristne neprofitne organizacije (ONLUS) niso več upravičene do nakupa goriva.
Od 1. januarja 2012 so te kartice blokirane.
 

Avtomatska zapadlost kartic

V primeru neporabe kartice več kot 24 mesecev bo kartica zaradi tehnično-informacijskih razlogov onemogočena in tako ne bo več uporabna.
Lahko pa se jo ponovno aktivira, brezplačno, če se zglasite na kontaktni točki in predložite potrdilo o registraciji.

Kazni in pomembna opozorila

MENJAVA, PRODAJA, UNIČENJE, IZGUBA, KRAJA KARTICE
Če se spremeni lastništvovozila, za katero je bila izdana kartica, je o tem treba obvestiti pristojno gospodarsko, trgovinsko, obrtno in kmetijsko zbornico (C.C.I.A.A) od trenutka spremembe lastništva vozila. Od tega trenutka SE KARTICA NE MORE UPORABLJATI, sicer so predvidene kazni v skladu s spremenjenim Deželnim zakonom št. 14/2010. Obvestilo se lahko kot kopija prijave pri pristojnem organu pregona v primeru kraje, izgube ali uničenja kartice, z lastno izjavo na navadnem listu papirja.

SPREMEMBA BIVALIŠČA

POMEMBNO: Če se upravičenec preseli v občino, ki spada v območje, kjer se prispevek prejema pod manj ugodnimi pogoji kot v občini izvora, in ne spremeni bivališča na kartici ter slednjo uporablja z namenom pridobitve višjega prispevka od tistega, ki mu pripada, sledi denarna upravna kazen, ki znaša od 30,00 € do 100,00 €, zaračunana pavšalno od vračila neupravičeno pridobljenih prispevkov ali presežka od pripadajočega zneska.

KAZNI
Denarno upravno kazen, ki znaša od 30,00 € do 100,00 €, zaračunano pavšalno od vračila neupravičeno pridobljenih prispevkov ali presežka od pripadajočega zneska, dobi tisti, ki:
1) za polnjenje koristi prispevek, ki je višji od tistega, ki mu pripada v skladu z Deželnim zakonom št. 14/2010;
2) uporablja kartico, vendar ni več lastnik, solastnik, imetnik pravice do uživanja ali imetnik finančnega najema oziroma lizinga;
3) uporablja kartico za polnjene vozila, ki je drugačno od tistega, za katerega je bila izdana;
4) brez dovoljenja uporablja tujo kartico. Denarno upravno kazen, ki znaša od 50,00 € do 200,00 € dobi tisti, ki zaradi imetja lastniške, solastniške pravice, pravice do uživanja ali pogodbe o finančnem najemu oziroma lizingu kartico odstopi drugim osebam.

Opomba: Za upravne prekrške, ki so se zgodili pred 1. novembrom 2011, veljajo določbe iz Deželnega zakona št. 47/96, kakor je bil spremenjen.

Obrazci (v veljavi od 1. januarja 2014)Modulo e delega in sloveno Prošnja in pooblastilo (v slovenščini)