Podjetje

 • je gospodarska dejavnost: podjetnik mora delovati na trgu;
 • je profesionalna dejavnost: izvaja se redno ali občasno in ne le priložnostno;
 • je organizacija: podjetnik mora upravljati in usklajevati človeške, tehnične in finančne vire, s katerimi razpolaga.

Različne oblike podjetij

Za izvajanje poslovnih dejavnosti obstajajo naslednje pravne oblike:

 • samostojni podjetnik posameznik/družinsko podjetje: podjetje vodi ena sama oseba;
 • družba: dve ali več oseb se dogovori o skupnem upravljanju gospodarske dejavnosti z namenom delitve dobička.

Razlikujemo naslednje vrste družb:

 • osebne družbe: 
  • enostavna družba, 
  • družba z neomejeno odgovornostjo, 
  • komanditna družba;
 • kapitalske družbe:
  • družba z omejeno odgovornostjo,
  • družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom,
  • delniška družba,
  • komanditna delniška družba.

Osebne in kapitalske družbe so pridobitne organizacije, saj je njihov cilj ustvarjanje dobička, medtem ko zadruge opravljajo poslovne dejavnosti za dosego skupnih ciljev, oziroma delujejo neprofitno.

Kako izbrati pravno obliko podjetja?

Vsaka oblika podjetja ima svoje prednosti oz. slabosti v primerjavi z drugimi. Najustreznejšo obliko mora podjetnik izbrati sam na osnovi spodaj povzetih dejavnikov:

 • samostojno odločanje ali upravljanje:
  • samostojnost upravljanja se od samostojnega podjetnika, ki popolnoma samostojno odloča, postopoma zmanjšuje in je najnižja v delniških družbah;
  • v osebnih družbah, razen v družbah z enim samim upravnim družbenikom, je samostojnost odločanja tesno povezana s sprejetim sistemom upravljanja: združeni sistem zagotavlja boljši nadzor upravljanja, vendar močno zmanjšuje samostojnost, medtem ko je pri ločenem sistemu nadzor nad upravljanjem slabši, a omogoča večjo samostojnost. Opozoriti pa je treba, da je za vsako spremembo družbene pogodbe (vključno z vstopom ali izstopom družbenika) potrebno pridobiti soglasje vseh družbenikov;
  • kapitalske družbe lahko vodi en ali več upraviteljev, ki niso nujno družbeniki. V prvem primeru družbo upravlja direktor, v drugem pa upravni odbor. Nadzor upravljanja običajno izvajajo družbeniki oziroma, če obstaja, nadzorni svet;
 • davčni učinki:
  • za samostojne podjetnike posameznike in osebne družbe je dohodek obdavčljiv kot dohodek fizičnih oseb, torej po IRPEF davčni stopnji (progresivna davčna lestvica z mejno davčno stopnjo 43%);
  • za kapitalske družbe je dohodek družbe obdavčljiv kot dohodek pravne osebe, torej po IRES davčni stopnji (od leta 2008 po proporcionalni fiksni davčni stopnji 27,5%);
 • možnosti financiranja:
  • na splošno je kapitalska družba primernejša, če je velika finančna sredstva potrebno pridobiti od večjega števila podpisnikov, saj omogoča preprost prenos deležev družbe (ali delnic), predvsem pa nudi možnost večjega števila družbenikov;
 • stroški upravljanja:
  • minimalni začetni kapital:
   • ni potreben za samostojne podjetnike posameznike in osebne družbe,
   • 10.000 EUR za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (Srl),
   • 120.000 EUR za delniško družbo (SpA);
  • akt o ustanovitvi:
   • za samostojne podjetnike posameznike ni formalnih obveznosti,
   • notarski zapis za vse gospodarske družbe
  • računovodstvo:
   • kapitalske družbe običajno ne smejo uporabljati enostavnega računovodstva;
  • letne obveznosti:
   • za razliko od drugih pravnih oblik morajo kapitalske družbe obvezno oddati letne računovodske izkaze. Delniške družbo morajo poleg tega obvezno imenovati tudi nadzorni svet;
 • Premoženjska odgovornost:
  • samostojni podjetniki posamezniki so osebno in neomejeno odgovorni z vsem svojim premoženjem, kar pomeni, da v primeru nezmožnosti kritja obveznosti do upnikov iz premoženja podjetja, le-ti lahko zahtevajo poplačilo iz osebnim premoženjem podjetnika;
  • v osebnih družbah so neomejeno odgovorni upravni družbeniki;
  • v kapitalskih družbah je premoženjska odgovornost omejena na znesek prispevka posameznega družbenika, saj je premoženje družbe ločeno od premoženja družbenikov.