Poravnalni postopek

Predpisi
• Zak. odlok št. 28/2010 s spremembami po Zak. št. 98/2013 o pravilih za mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah.
• Odloka Ministra za pravosodje št. 180/2010 in št. 145/2011 o izvedbenih pravilih Zak. odloka št. 28/2010.
• Sklep Sveta Trgovinske zbornice v Trstu št. 121/2013 o pravilniku za mediacijo.

Kaj je mediacija?
• Gre za poseben postopek poravnave med strankami v civilnem ali gospodarskem sporu.

• Strankama omogoča, da se srečata na nevtralnem terenu v popolni zaupnosti in s pomočjo mediatorja skušata priti do sporazumne rešitve.

• Namen mediacije ni določiti, kdo ima prav in kdo je kriv, temveč rešiti spor na način, ki bo sprejemljiv za vse: z mediacijo se spor s pravosodnega področja prenese na gospodarsko oziroma moralno področje, torej s prava na gospodarske interese.
• Gre za alternativni način reševanja civilnih in gospodarskih sporov in se pogosto izkaže za najbolj učinkovito možnost: V mediaciji imajo stranke možnost veliko bolj učinkovito obvladovati spor, pri čemer se izognejo napornim pravdnim postopkom na sodišču.
• Če se z mediacijo ne doseže dogovor, se lahko stranki še vedno obrneta na sodišče.

Kaj je poravnava?
Poravnava je dogovor, ki naj bi se dosegel v najboljšem primeru po postopku mediacije. Sklenjen je kot pogodba med stranema, in v primerih obvezne mediacije je zapisnik o tem dogovoru, če ga podpišejo tudi pravni zastopniki strani v postopku mediacije, izvršilni naslov, ne da bi ga moral potrditi predsednik sodišča.
V katerih primerih se uporablja?
• Mediacija je primerna rešitev v vseh vrstah gospodarskih, civilnih in trgovinskih sporov glede razpoložljivih pravic.

• Postopek mediacije je obvezen v naslednjih primerih:
A.Pred začetkom pravde glede
stvarnih pravic (torej lastništva, bivanja, služnosti, užitka, itd.), najem nepremičnine,
- pogodbe za upravljanje nepremičnin ali podjetij
- ločitev skupne lastnine - posodbene pogodbe,
- žaljiva obdolžitev s tiskom ali drugim sredstvom javnega obveščanja,
- zdravniška odgovornost,
- dedovanje,
- družinski sporazumi,
- zavarovalne pogodbe,
- bančne pogodbe,
- finančne pogodbe.

B. Če sta strani v pogodbi predvideli mediacijsko klavzulo, podobno naslednji: “Pogodbene strani se obvežeta, da bosta, pred reševanjem morebitnega spora v zvezi s to pogodbo, vključno s spori glede tolmačenja, veljavnostjo, učinki, izvajanjem in odpovedjo, na sodišču ali z arbitražo, izbrala postopek mediacije v skladu z določili pravilnika o postopku poravnava Trgovinske zbornice v Trstu, za katerega strani izjavljata, da ga poznata in v celoti sprejemata".

C. Če tako določi pravosodni organ med v teku postopka (tudi v okviru postopka pritožbe).

Komu je namenjena?
• fizičnim osebam
• podjetjem
• združenjem in ustanovam

Kako deluje?
• Prosilec pošlje prošnjo Uradu za poravnave Trgovinske zbornice v Trstu.
• Urad nemudoma stopi v stik z nasprotno stranjo in v najkrajšem možnem roku določi datum prvega srečanja.
• Za nadaljevanje poskusa poravnave mora nasprotna stran pristati na ta način reševanja: Če nasprotna stran soglaša s postopkom poravnave, Urad imenuje kvalificiranega, neodvisnega mediatorja, ki stranem pomaga najti sprejemljivo rešitev.

Če se doseže dogovor, se določijo pogoji za sporazumno rešitev. O tem se sestavi sporazum, ki ga strani podpišeta.

Če strani ne dosežeta dogovora, se sestavi zapisnik o tem, da se dogovor ni dosegel in strani lahko uberejo redno sodno pot reševanja sporov.

Kaj pa če strani nočeta mediacije?
Če se ena od strani neupravičeno ne udeleži prvega mediacijskega srečanja, lahko sodnik to dejstvo upošteva pri odločanju o sporu. V primerih, ko je mediacija obvezna, sodnik naloži strani, ki je neutemeljeno zavrnila postopek mediacije, plačilo takse in sodnih stroškov za pravdni postopek.

Mediacija je:
Ekonomsko smotrna.
Strošek za postopek mediacije se določi na osnovi vrednosti spora in zajema vse stroške. Če nasprotna stran pristane na mediacijo, znašajo stroški od 83,00 € + DDV za vrednost spora do 1.000 € do največ 4.640 € + DDV za spore, vredne nad 5 milijonov evrov.

Ugodna.
Stranem, ki se odločijo za postopek mediacije, se priznajo davčne ugodnosti:
- dobropis za davke v vrednosti do 500 evrov za stroške postopka;
- oprostitev plačila takse za registracijo do 50.000 evrov za akte, ki izhajajo iz doseženega sporazuma.
Transparentna.
Stroški postopka so znani vnaprej.
Mediator je kvalificiran in nepristranski strokovnjak, ki se izbere s seznama akreditiranih mediatorjev po področju zadeve. Trgovinska zbornica ga imenuje izključno na osnovi meril iz Pravilnika oziroma ga lahko strani izbereta sporazumno.

Hitra.
Postopek je zelo hiter. Prvo mediacijsko srečanje se določi v 30 dneh od datuma vložitve prošnje, mediacija pa se mora zaključiti v 3 mesecih (v Trstu traja postopek v povprečju 25-30 dni od vložitve prošnje).

Neformalna.
Mediator se osebno sooči s stranema, ki jih v primeru obvezne mediacije zastopata njuna odvetnika, pri čemer umiri napetost in strani povabi k vedremu in spoštljivemu pogovoru.

Zaupna.
Informacije, ki si jih strani izmenjata in njune izjave v postopku mediacije so zaupne narave in se ne smejo razkriti ali uporabiti v morebitnem sodnem postopku.

Sporazumna.
Mediacija se nadaljuje samo, če se obe strani na prvem srečanju dogovorita, da pristajata na mediacijo. Če nasprotna stran zavrne postopek mediacije, je stran, ki je zahtevala mediacijo, dolžna plačati samo stroške začetka postopka (40 evrov + DDV).

Učinkovita
Strani lahko svobodno sprejmejo ali zavrnejo postopek mediacije, zaradi česar je ta storitev veliko bolj učinkovita. Če nasprotna stran pristane na mediacijo, se v 80 % primerov postopek zaključi s poravnavo. Postopek mediacije se torej splača, saj nobena stran ne more biti povsem prepričana, da bo izid pravde enako zadovoljiv.

Prožna.
Pri mediaciji se lahko obravnavajo vsi vidiki pravnega razmerja in se nikakor ne omejuje izključno na predmet spora.

Tarife za postopek mediacije

Vrednost spora Strošek za posamezno stran
do 1.000,00 € 43,00 € (+DDV)
od 1.001,00 € do 5.000,00 € 86,00 € (+DDV)
od 5.001,00 € do 10.000,00 € 160,00 € (+DDV)
od 10.001,00 € do 25.000,00 € 240,00 € (+DDV)
od 25.001,00 € do 50.000,00 € 400,00 € (+DDV)
od 50.001,00 € do 250.000,00 € 666,00 € (+DDV)
od 250.001,00 € do 500.000,00 € 1.000,00 € (+DDV)
od 500.001,00 € do 2.500.000,00 € 1.900,00 € (+DDV)
od 2.500.001,00 € do 5.000.000,00 € 2.600,00 € (+DDV)
nad 5.000.001,00 € 4.600,00 € (+DDV)

V nadomestilo za mediacijo so všteti stroški začetka postopka in stroški mediacije.
• Stroški začetka postopka se vštejejo v skupno nadomestilo.
• Strani so dolžne kriti tudi stroške mediacijske organizacije, ki nastanejo zaradi vodenja postopka in so tudi jasno izkazani z listinami.
• Strani ne plačata stroškov mediacije, če se udeležita prvega informativnega srečanja in se odločita, da ne bosta skušali najti sporazumne rešitve z mediacijo.
• Referent mediacijskega organa zviša skupne stroške mediacije, v primeru uspešno zaključenega postopka, za vsak tarifni razred posebej za največ 25 %.
• Maksimalni znesek stroškov mediacije se za vsak tarifni razred zviša za 20 %, če se oblikuje predlog poravnave.
• Nadomestila za posamezni tarifni razred se ne seštevajo.
• Vrednost predmeta spora se navede v prošnji v skladu z Zakonikom o civilnem postopku, če pa vrednost ni določena ali je nedoločljiva oziroma se strani ne strinjata glede ocenjene vrednosti, o višini zahtevka odloča referent mediacijskega organa in o tem obvesti strani, pri čemer je najvišji znesek 250.000 evrov.
• Če se ob zaključku postopka mediacije izkaže, da je vrednost spora drugačna, se nadomestilo za mediacijo obračuna na osnovi tabele.
• V stroške mediacije je vštet tudi honorar za mediatorja, in sicer za celoten postopek mediacije ne glede na število srečanj. Stroški so fiksni, tudi če se v teku postopka mediator zamenja ali se imenuje kolegij mediatorjev ali se imenujejo eden ali več dodatnih mediatorjev.
• Za namene plačila nadomestila se več nosilcev istega interesa šteje za eno samo stran.
• Minimalni zneski za posamezni tarifni razred, določeni na osnovi preglednice, se na osnovi sporazumov o vrednosti spora, lahko odbijejo od višine nadomestila za vsak tarifni razred.

Stroški začetka postopka: € 40,00 (+ DDV)
Znesek plača stran, ki zahteva mediacijo, ob vložitvi prošnje za mediacijo, nasprotna stran pa ob sprejetju postopka mediacije.

Za postopek mediacije lahko zaprosite preprosto tako, da izpolnite obrazec in ga predložite na Trgovinski zbornici v Trstu, Dislociranemu uradu za mediacijo pri sodišču ali svojemu panožnemu združenju.
Obrazec lahko snamete s spletne strani Trgovinske zbornice v Trstu: Na strani www.ts.camcom.it/modulistica/ vpišite besedo "mediazione" v iskalnik. Oddate ga lahko tudi elektronsko.

Okence za poravnavo
Sedež zbornice
Piazza della Borsa, 14 – Trst
2. nadstropje - Soba  št. 206
tel 040 67 01 275
faks 040 67 01 321
mediazione.camerale@ts.camcom.it
delovni čas
od ponedeljka do petka od 8.30h do 12.00h
ob torkih in sredah
tudi od 14.00h do 15.30h

Dislocirani urad za mediacijo
Palazzo di Giustizia
Foro Ulpiano, 1 – Trst
Tretje nadstropje - Soba 387
Tel. 040 77 92 437
Faks 040 77 92 437
mediazione@ts.camcom.it
delovni čas
od ponedeljka do petka od 8.30h do 12.30h