Urp - Urad za odnose z javnostjo

URP - Urad za odnose z javnostmi, je urad, ki zagotavlja uporabnikom pravico do informacij in do dostopa dokumentov.
Olajšuje tudi uporabo nudenih storitev, ter previrja kakovost in zadovoljivost uporabnikov.
Kdaj:

• od ponedeljka do petka, od 8.30 do 12.00
• ob torkih in sredah tudi od 14.00 do 15.30

Kje: Piazza della Borsa/Borzni trg 14 – 1.nadstropje - soba 104
Kontakti: tel. 040 6701 333 / 261 - faks 040 6701 321 - urp@ts.camcom.it

Storitve:
Urad izvaja dejavnosti sporočanja in informiranja uporabnikov predvsem o:

• storitvah in dejavnostih Trgovinske zbornice;
• kraju in času;
• upravnih postopkih, rokih in pristojnih uradih.

Urad vodi komunikacije in informacije uporabnikom, zlasti o:

• storitvah in dejavnosti Gospodarske zbornice;
• lokacijah in urnikih
• upravnih postopkih, o času izdaje in o odgovornih vodij posameznih uradov
• dostopu do upravnih dokumentov;
• manifestacijah in pobudah;
• spletnih straneh zborniceIzdelki in storitve 

Neformalni in formalni dostop do upravnih dokumentov

Za koga
Privatniki ekonomski subjekti, združenja potročnikiv in uporabnikov

 

Kam
Piazza della Borsa – Borzni trg, 14
Protokol (samo dostava – mezanin,  soba 13
Urad za odnose z javnostjo (se da prositi z pomoč) 1. nadstropje, soba 104

 

Delovni čas
Od pondedeljeka do petka od 8.30 do 12.00
Ob otrkih in sredah tudi od 14.00 do 15.30

 

Kontakti
tel. 040 6701 333 / 261 - faks 040 6701321 – e pošta: urp@ts.camcom.it

Splošne informacije

Pravica do dostopa in pravica prosilcev do vpogleda in izvoda dokumentov, ki jih trgovska zbornica izdela, uporablja in shranjuje v okviru svojih dejavnosti.

Pravica do dostopa se lahko izvaja na neformalen način s posredovanjem zahteve, lahko tudi ustne, pristojnemu uradu, v kolikor ne obstajajo pomisleki glede legitimnosti prosilca, morebitnega nasprotja interesov, obstoja pravnega poznavanja zahtevanih dokumentov ali dostopa do samih dokumentov. Urad preveri identiteto prosilca in v primeru odobritve zahteve takoj in brez dodatnih formalnosti zagotovi vpogled v dokument ali priskrbi njegov izvod ob plačilu upravnih taks.

Če uporabniki ne vedo, kateri urad je pristojen za njihovo, se lahko obrnejo na Urad za stike z javnostjo, ki jih napoti na ustrezni urad oziroma pomaga pri rešitvi zahteve. Uradni zahtevek se lahko vedno predloži. Zahtevek za dostop do dokumentov mora biti naslovljen na urad, ki je listino pripravil ali jo hrani; zahtevek se vloži pri Splošnem protokolu na Piazza della Borsa 14. Prosilec mora v zahtevku navesti podrobnosti o dokumentu ali informacije, ki so predmet zahtevka, oziroma podatke, na podlagi katerih bo dokument najden ter opredeliti in potrditi svoj osebni in dejanski razlog za vložitev zahtevka, se predstaviti in/ali navesti svoja zastopniška pooblastila. Identiteta prosilca se preveri z osebno izkaznico ali drugim ustreznim dokumentom v trenutku, ko uradnik sprejme zahtevek za dostop. Če je zahtevek poslan po pošti, preverjanje verodostojnosti podpisa ni potrebno, če je zahtevku priložena fotokopija osebnega dokumenta.

Neformalni in formalni dostop do upravnih dokumentov – Prošnja in pooblastilo (v italijanščini
 

Predložitev pritožbe

Za koga
Zasebniki, ekonomski subjekti, združenja potročnikiv in uporabnikov

Kam
Piazza della Borsa – Borzni trg, 14
Protokol (samo dostava – mezanin, soba 13
Urad za odnose z javnostjo (se da prositi za pomoč), 1. nadstropje, soba 104

 

Delovni čas
Od pondedeljeka do petka od 8.30 do 12.00
Ob torkih in sredah tudi od 14.00 do 15.30

 

Kontakti
tel. 040 6701 333 / 261 - faks 040 6701321 – e pošta: urp@ts.camcom.it

Predložitev pritožbe (v italijanščini)

Na dejavnosti in storitve Trgovinske zbornice se lahko predloži pritožba: prejete pritožbe obravnava zadevni urad Zbornice, ki mora izvesti ukrepe za razrešitev težav.
 

Sporočanje pobud in predlogov

Za koga
Privatniki, ekonomski subjekti, združenja potrošnikov in uporabnikov

 

Kam
Piazza della Borsa – Borzni trg, 14
Protokol (samo za dostavo – mezanin, soba 13
Urad za odnose z javnostjo (tudi za pomoč), 1. nadstropje, soba 104

 

Delovni čas
Od ponedeljeka do petka od 8.30 do 12.00
Ob torkih in sredah tudi od 14.00 do 15.30

 

Kontakti
tel. 040 6701 333 / 261 - faks 040 6701321 – e pošta: urp@ts.camcom.it

Glede dejavnosti in storitev Trgovinske zbornice se lahko podajo pobude in predlogi: obravnava jih zadevni urad Zbornice, ki sprejme ustrezne ukrepe.

Sporočanje pobud in predlogov (v italijanščini)